Versie 5, geldig vanaf 1 september 2021.


Alle  verkopen  komen  tot  stand  onder de  volgende  algemene  verkoopsvoorwaarden.  Op het moment van  de  bestelling, wordt de koper geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben zonder voorbehoud ook wanneer de bestelling telefonisch of per E-mail werd opgegeven.


Art. 1: Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum één maand en dit op het adres van B&P Licht en Geluid op de rekening Fortis 001-.4843770-54


Art.  2: Eventuele  klachten  betreffende  het  geleverde  werk  dienen  de  eerste  werkdag  na  vaststelling bij  aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan B&P Licht en Geluid.


Art. 3:   De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor iedere weldanige schade of verlies tot terugkomst in magazijn. Alle schade, door eigen daad, onoordeelkundig gebruik, brand, waterschade, diefstal, elektrische storing, of schade aangebracht door derden, geleden tijdens de huurperiode wordt doorgerekend aan de huurder ongeacht de staat van het gehuurde materiaal. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle brevetten voor gebruik van de toestellen in huur.


Art. 4: Eventuele klachten betreffende factuur of rekening dienen binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan B&P Licht en Geluid. Bij gebreke van deze immorastellingen worden de goederen en materialen met geleverde werken op de facturen geacht aanvaard te zijn.


Art. 5: Verwijlinteresten.Bij niet betaling der factuur binnen de vijftien dagen en na factuurdatum zullen er verwijlintresten aangerekend worden, van  1%  per  maand  vanaf  de  factuurdatum  tot  de  datum  van betaling  zonder  hiertoe  uitdrukkelijke  ingebrekestelling vereist zijn.


Art. 6: Verhogingsbeding.Ingeval van  niet  betaling  binnen  de  dertig  dagen  vanaf  de  factuurdatum  zal het  bedrag  der  facturen  tevens  verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 10% met een minimum van 375

EURO onverminderd de gerechtskosten en dit ten titel van schadevergoeding wegens stoornis in de organisatie en de financiële planning vanB&P Licht en Geluid.


Art. 7: Rechtsmacht.Ingeval  van  betwisting  of  procedure  zijn  uitsluitend  de  Rechtbanken  van  het Arrondissement  Antwerpen  bevoegd respectievelijk één der Vredegerechten naar keuze vanB&P Licht en Geluid.


Art. 8: Offerteprijs.Ingeval een schriftelijke offerte wordt gegeven door B&P Licht en Geluid ontstaat het contract door ondertekening van de opdrachtgever van deze offerte en na betaling van het voorschot zo er een voorschot vereist wordt op de offerte en dit alles onder uitdrukkelijk voorbehoud van aanvaarding door B&P Licht en Geluid .


Art. 9: De prijs betreffende materialen en offerte worden zonder verbinding opgegeven in de mate dat ze onderhevig zijn aan de eventuele door de fabrikant vast te stellen wijzigingen sedert het aanbieden van de offertebevestiging.


Art.10: Alle offertes en prijzen zijn exclusiefB.T.W. of andere taksen behoudens uitdrukkelijk vermeld, prijslijsten en folders zijn louter informatief en verbinden B&P Licht en Geluid niet.


Art. 11: Bij annulering of  verbreking door de koper/opdrachtgever van het contract is B&P Licht en Geluid gerechtigd de uitvoering van de verbintenis te vorderen dan wel tot ontbinding en schadevergoeding over te gaan dewelke forfaitair wordt  vastgesteld  op  50%  van  het  oorspronkelijke  contract ofwel  offerteprijs  onverminderd het recht  van  de  onkosten der materialen volledig aan te rekenen op voorwaarde dat deze geleverd worden aan de koper/opdrachtgevers.