Privacybeleid


BP Licht en Geluid, gevestigd aan Kapelstraat 62, 2840 Terhagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://bp-lichtengeluid.be

Kapelstraat 62

2840 Terhagen

0473/40.16.04


Persoonsgegevens die wij verwerken

Puur Grime verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

- Foto's, enkel na toestemming door uzelf of door de ouders ingeval van minderjarigen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bp-lichtengeluid.be.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BP Licht en Geluid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling of offerteaanvraag

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- BP Licht en Geluid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- BP Licht en Geluid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 7 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

BP Licht en Geluid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BP Licht en Geluid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Toestemming foto- en videogebruik

Voor het nemen, bewaren en publiceren van foto's vragen wij eerst uitdrukkelijke toestemming aan de persoon in kwestie of aan de ouders indien het om een minderjarige gaat. De toestemming wordt schriftelijk gegeven, waarbij deze geldig is voor volgende doelen:

- gebruik op https://bp-lichtengeluid.be

- gebruik op Facebook https://www.facebook.com/bplichtengeluid

- flyers

- standenmateriaal

- brochures


Publicaties, verspreidingen of andere doorgiftes zoals hierboven beschreven, vallen binnen
het normale verwachtingspatroon wat betreft het gebruik van deze films, foto’s en andere
beeldmaterialen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Grime en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bp-lichtengeluid.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BP Licht en Geluid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan u doen via https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BP Licht en Geluid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bp-lichtengeluid.be